Положителен или отрицателен е образът на архитекта в киното